Privacy Statement

Chevin’s toezegging tot gegevensbescherming

Chevin heeft informatiebeveiliging altijd voorop gesteld in processen en procedures. Dit wordt aangetoond door het voldoen aan de industriestandaard voor informatiebeveiliging voor ISO 27001.

Onze principes:

  • gegevens worden eerlijk en rechtmatig verwerkt
  • gegevens worden alleen verwerkt voor gespecificeerde en wettelijke doeleinden
  • verwerkte gegevens zijn adequaat, relevant en niet overdreven
  • verwerkte gegevens zijn accuraat en worden waar nodig bijgewerkt
  • gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is
  • gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toestemming en rechten van een persoon
  • gegevens worden veilig bewaard

 

Dit beleid is van toepassing tussen u, de Gebruiker van deze Website en Chevin Fleet Solutions, de eigenaar en aanbieder van deze website. Dit Beleid is van toepassing op ons gebruik van de gegevens die door ons zijn verzameld met betrekking tot uw gebruik van de Website en eventuele Diensten of Systemen daarvan.

1. Inleiding

1.1     Wij doen er alles aan om de privacy van de bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten te waarborgen.

1.2     Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten; met andere woorden, waar wij het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van die persoonlijke gegevens.

1.3     Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met het door ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

1.4     In dit beleid verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar Chevin Fleet Solutions. Zie hoofdstuk 19 voor meer informatie over ons.

2. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

2.1     In hoofdstuk 2 behandelen we:

(a)      de algemene categorieën van persoonlijke gegevens die wij kunnen verwerken;

(b)     in het geval van persoonlijke gegevens die wij niet direct van u hebben verkregen, de bron en de specifieke categorieën van die gegevens;

(c)      de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens kunnen verwerken; en

(d)     de wettelijke basis van de verwerking.

2.2     Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken (“gebruiksgegevens“). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, bezochte pagina’s en paden van websitenavigate evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw dienstengebruik omvatten. De bron van de gebruiksgegevens is ons Analytics-trackingsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt met als doeleind het analyseren van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF ons legitiem belang, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en diensten.

2.3    Wij kunnen informatie verwerken die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten (“publicatiegegevens“). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt met als doel het mogelijk maken van deze publicatie en het beheer van onze website en diensten. De wettelijke basis voor dit verwerken is toestemming OF ons legitiem belang, namelijk het correcte beheer van onze website en ons bedrijf OF de prestatie van een contract tussen u en ons.

2.4     Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in eventuele aanvragen die u bij ons doet met betrekking tot onze diensten (“aanvraaggegevens“). “). De aanvraaggegevens kunnen bestaan uit uw naam, telefoonnummer, het bedrijf waar u voor werkt, e-mailadres, uw functie, de grootte van uw bedrijfswagenpark, uw land. De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt voor het doel van aanbieden, marketing en de verkoop van relevante goederen en/of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming.

2.5     Wij kunnen informatie verwerken die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op onze meldingen via e-mail en/of nieuwsbrieven (“meldingsgegevens“). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt met het doel u de relevante meldingen en/of nieuwsbrieven te sturen, die worden beheerd via MailChimp en de gegevens zijn gecodeerd en niet toegankelijk voor de dienstverlener. De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan.

2.6     Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of betrekking heeft op eventuele communicatie die u aan ons stuurt (“correspondentiegegevens“). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metadata omvatten die bij de communicatie horen. Onze website genereert de metadata behorend bij communicatie gedaan met behulp van contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt met als doel de communicatie met u en het archiveren van gegevens. De wettelijke basis voor dit verwerken is ons legitiem belang, namelijk het correcte beheer van onze website en ons bedrijf en de communicatie met gebruikers.

2.7     Wij kunnen eventuele persoonlijke gegevens van u die in dit beleid zijn geïdentificeerd verwerken als dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitieme belang, namelijk de bescherming en bewering van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.8     Wij kunnen indien nodig persoonlijke gegevens van u, die in dit beleid zijn vermeld, verwerken voor het verkrijgen of bewaren van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s of het verkrijgen van professioneel advies. De wettelijke basis voor dit verwerken is ons legitiem belang, namelijk de correcte bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

2.9     Naast de specifieke doelen waarvoor wij uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken, zoals uiteengezet in hoofdstuk 2, kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken waar dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke personen te beschermen.

2.10   Verstrek s.v.p. geen persoonlijke gegevens van een andere persoon, tenzij wij u hierom vragen.

3. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken

3.1     Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden en rechtsgrondslagen zoals uiteengezet in dit beleid.

3.2     Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is met het oog op het verkrijgen of bewaren van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s, het verkrijgen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, ongeacht of dit in een rechtbankprocedure of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure is.

3.3     Naast de specifieke bekendmaking van persoonlijke gegevens, zoals uiteengezet in hoofdstuk 4, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken waar deze bekendmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke personen te beschermen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken indien deze bekendmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

3.4     Wij kunnen software van derden gebruiken, zoals Unbounce, Mailchimp, Zoho om uw gegevens te beheren, maar wij zullen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan of hier toegang voor gegeven voor deze softwareleveranciers.

4. Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

4.1     In hoofdstuk 5 geven wij informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4.2     Wij en onze andere groepsbedrijven hebben kantoren en faciliteiten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Australië en de Verenigde Staten van Amerika. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot de wet inzake gegevensbescherming van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.

4.3     De hostingfaciliteiten voor onze website zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot de wet inzake gegevensbescherming van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.

4.4     De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot de wet inzake gegevensbescherming van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de bron OF specificeer de passende voorzorgsmaatregelen en middelen voor het verkrijgen van een kopie.

4.5     U erkent dat de persoonlijke gegevens die u verzendt voor publicatie via onze website of diensten mogelijk wereldwijd beschikbaar kunnen zijn via internet. Wij kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonlijke gegevens door anderen niet voorkomen.

5. Behouden en verwijderen van persoonlijke gegevens

5.1     Hoofdstuk 6 beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

5.2     Persoonlijke gegevens die wij verwerken voor welk doeleinde of welke doeleinden dan ook, mogen niet langer worden bewaard dan voor dat doeleinde of die doeleinden noodzakelijk zijn.

5.3     Wij bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt:

(a)      gebruiksgegevens, aanvraaggegevens, publicatiegegevens en correspondentiegegevens worden bewaard voor een miniumperiode van 0 dagen volgend op de datum waarop de gegevens voor het eerst zijn ontvangen en voor een maximale periode van 10 jaar na 25 mei 2018 of later vanaf de datum waarop de gegevens voor het eerst zijn ontvangen.

5.4     In sommige gevallen is het niet mogelijk om vooraf de periode te specificeren waarvoor uw persoonlijke gegevens worden bewaard. In dergelijke gevallen zullen we de bewaarperiode bepalen op basis van de volgende criteria:

(a)      de bewaarperiode van meldingsgegevens wordt bepaald op basis van de interactie-activiteit van de gebruiker met verzonden e-mails of totdat hij/zich afmeldt.

(a)      de bewaarperiode van aanvraaggegevens wordt bepaald op basis van de interactie-activiteit van de gebruiker en de aanvullende gedane aanvragen.

Publicatiegegevens

5.5     Niettegenstaande de overige bepalingen van hoofdstuk kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren waar dit bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke personen te beschermen.

6. Beveiliging van persoonlijke gegevens

6.1     Wij nemen passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en om het verlies, misbruik of de wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

6.2     Wij slaan al uw persoonlijke gegevens op op beveiligde servers, personal computers en mobiele apparaten en in beveiligde handmatige archiveringssystemen.

6.3     Gegevens met betrekking tot uw aanvragen die zijn verzonden vanaf uw webbrowser, of vanaf onze webbrowser naar uw webbrowser, worden beschermd met behulp van coderingstechnologie.

6.4     U erkent dat de verzending van niet-gecodeerde (of onvoldoende gecodeerde) gegevens via internet inherent onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via internet wordt verzonden niet garanderen.

7. Wijzigingen

7.1     Wij kunnen dit beleid regelmatig bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen.

7.2     U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

7.3     Wij kunnen u per e-mail of berichten op onze website op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in dit beleid.

8. Uw rechten

8.1     U kunt ons instrueren om u de persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u bewaren; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan:

(a)     de verstrekking van een geschikt bewijs van uw identiteit (voor dit doel accepteren wij meestal een fotokopie van uw paspoort die is gecertificeerd door een advocaat of bank plus een origineel exemplaar van een energierekening met uw huidige adres).

8.2     Wij kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt, onthouden voor zover dit toegestaan is door de wet.

8.3     U kunt ons op elk gewenst moment instrueren uw persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

8.4     In de praktijk gaat u gewoonlijk uitdrukkelijk vooraf akkoord met het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, of wij bieden u de mogelijkheid u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden.

OF

9. Uw rechten

9.1     In hoofdstuk 9 hebben wij de rechten samengevat waarover u, op grond van de wet inzake gegevensbescherming, beschikt. Sommige rechten zijn ingewikkeld en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

9.2     Uw belangrijkste rechten volgens de wet inzake de gegevensbescherming zijn:

(a)      het recht op toegang;

(b)     het recht op rectificatie;

(c)      het recht om te wissen;

(d)     het recht om de verwerking te beperken;

(e)      het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

(f)      het recht op gegevensportabiliteit;

(g)      het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

(h)     het recht om toestemming in te trekken.

9.3     U heeft het recht op bevestiging van het al dan niet verwerken van uw persoonlijke gegevens en, waar wij dat doen, toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van het verwerken, de categorieën van persoonlijke gegevens en de ontvangers van de persoonlijke gegevens. Het waarborgen van de rechten en vrijheden van anderen wordt niet beïnvloed, wij zullen u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken.

9.4     U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u aan te vullen.

9.5     In sommige gevallen heeft u het recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. Deze omstandigheden omvatten: de persoonlijke gegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt de toestemming in voor de verwerking op basis van toestemming; u maakt bezwaar tegen de verwerking onder bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; het verwerken is voor direct marketing doeleinden; en de persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht om te wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

9.6     In sommige gevallen heeft u het recht op het beperken van het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; het verwerken is onwettig, maar u bent tegen het wissen; wij hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; en u heeft bezwaar gemaakt tegen het verwerken, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan beperkt is, kunnen wij door blijven gaan met het opslaan van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen deze echter alleen verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; voor het beschermen van de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

9.7     U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: het uitvoeren van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door derden worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of voor de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

9.8     U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing (inclusief profilering voor doeleinden van direct marketing). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens voor dit doel niet meer verwerken.

9.9     U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeks- of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

9.10   Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens:

(a)      met toestemming is; of

(b)     dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract,

En een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd door automatische middelen, dan heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

9.11   Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke informatie een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming, dan heeft u wettelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat waar u woonachtig bent, uw werkplaats of de plaats van de vermeende inbreuk.

9.12   Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie toestemming is, dan heeft u het recht om op elk gewenst moment die toestemming in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

9.13   U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk hiervan in kennis te stellen, naast de andere methoden die in hoofdstuk 9 worden genoemd.

10. Websites van derden

10.1   Onze website bevat hyperlinks naar, en details van websites van derden.

10.2   Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

11. Persoonlijke gegevens van kinderen

11.1   Onze website en diensten zijn gericht op personen ouder dan 16 jaar.

11.2   Als we redenen hebben om te geloven dat we persoonlijke gegevens in onze databases aanhouden van een persoon onder die leeftijd, dan zullen we die persoonlijke gegevens verwijderen.

12. Informatie bijwerken

12.1   Laat ons weten als de persoonlijke informatie, die wij over u aanhouden, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

13. Over cookies

13.1   Een cookie is een bestand dat een identificatiecode bevat (een reeks van letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en wordt opgeslagen door de browser. De identificatiecode wordt dan weer naar de server teruggestuurd telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

13.2   Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessie” cookies zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde afloopdatum, tenzij deze door de gebruiker wordt verwijderd voor de afloopdatum; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten is.

13.3   Cookies bevatten meestal geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies.

14. Door ons gebruikte cookies

14.1   Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(d)    Personalisatie – wij gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om onze website voor u te personaliseren

(g)      analyse – wij gebruiken cookies om ons te helpen bij het analyseren van het gebruik en de prestaties van onze website en diensten

(h)     toestemming voor cookies – wij gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies meer algemeen op te slaan

15. Cookies gebruikt door onze dienstverleners

15.1   Onze dienstverleners gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

15.2   Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website te maken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

16. Beheer van cookies

16.1   In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en cookies verwijderen. De methoden voor het uitvoeren hiervan variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies via deze link:

(a)      https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b)     https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)      http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)      https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f)      https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

16.2   Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

16.3   Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

17. Onze gegevens

17.1   Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Nathan Grace Holdings Ltd.

17.2   Wij zijn geregistreerd in België onder het registratienummer VAT BE524 847 895 en onze maatschappelijke zetel is te Green Square, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem, België.

17.3   Onze hoofdvestiging bevindt zich te Green Square, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem, België.

17.4   U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

(a)      per post, via het hierboven vermelde postadres;

(b)     gebruik maken van ons contactformulier op de website;

(c)      telefonisch, via het contactnummer dat vermeld is op onze website of

(d)     per e-mail, via het e-mailadres dat vermeld is op onze website

18. Vertegenwoordiger binnen de Europese Unie

18.1   U kunt contact opnemen met onze vertegenwoordiger door een e-mail te sturen aan [email protected].

19. Medewerker voor gegevensbescherming

19.1   De contactgegevens van onze medewerker voor gegevensbescherming zijn: [email protected].